აგროტესტის რეიტინგები – თებერვალი (2019)
01 / 04 / 2019

აგროტესტის თვის რეიტინგები საიტზე იდება ყოველი თვის 2 რიცხვში.

რეიტინგში ადგილები ნაწილდება მონაწილის მიერ თვის განმავლობაში დაგროვებული ქულების ჯამით, რომელსაც ითვლის პროგრამა. საიტში მოცემულ რეიტინგებში ხვდება პროგრამის რეიტინგის პირველი სამი ადგილის მფლობელი მონაწილეები.

ტესტირების რეიტინგების შექმნის და საიტზე მათი წარმოჩენის უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს აგრარულ დარგებში არაფორმალური განათლების სექტორის ხელშეწყობა და ტესტირების პროგრამის მონაწილე სპეციალისტების ცოდნის წარმოჩენა-პოპულარიზაცია.

მევენახეობის რეიტინგი

I ადგილი – ლაშა მელაძე

II ადგილი – ზურაბ დუმბაძე

III ადგილი – ავთანდილ გოგალაძე

 

მეხილეობის რეიტინგი

I ადგილი – ლაშა მელაძე

II ადგილი – თამაზ ბერიძე

III ადგილი – ზურაბ დუმბაძე

 

მეციტრუსეობის რეიტინგი

I ადგილი – თამაზ ბერიძე

II ადგილი ვალერიან ცეცხლაძე

III ადგილი ლაშა მელაძე

 

მებოსტნეობის რეიტინგი

I ადგილი – თამაზ ბერიძე

II ადგილი – ლაშა მელაძე

III ადგილი ზურაბ დუმბაძე

 

მემცენარეობის რეიტინგი

I ადგილი – ხათუნა ბარამია

II ადგილი – ლაშა მელაძე

III ადგილი  – ავთანდილ გოგალაძე

 

მეცხოველეობის რეიტინგი

I ადგილი – ლაშა მელაძე

II ადგილი – ვალერიან ცეცხლაძე

 

ვეტერინარიის რეიტინგი

I ადგილი – ვალერიან ცეცხლაძე

II ადგილი  ლაშა მელაძე

 

ფიტოპათოლოგიის რეიტინგი

I ადგილი – ხათუნა ბარამია

II ადგილი – თამაზ ბერიძე

III ადგილი – ზურაბ დუმბაძე

 

მეღვინეობის რეიტინგი

I ადგილილაშა მელაძე

II ადგილი – ხათუნა ბარამია

III ადგილი – ვალერიან ცეცხლაძე

 

მცენარეთა ქიმიური დაცვის რეიტინგი

I ადგილი – ხათუნა ბარამია

II ადგილი – ზურაბ დუმბაძე

III ადგილითამაზ ხასაია

 

აგროქიმია-ნიადაგმცოდნეობის რეიტინგი

I ადგილი – ვალერიან ცეცხლაძე

II ადგილი თამაზ ბერიძე

III ადგილი  ლაშა მელაძე

 

მებოსტნეობა სტუდენტებისათვის

I ადგილი   ლაშა მელაძე

II ადგილი ზაური ბურჯანაძე 

III ადგილი  ავთანდილ გოგალაძე

 

მეფუტკრეობა

I ადგილი   ლაშა მელაძე

II ადგილი ვალერიან ცეცხლაძე

მსგავსი სიახლეები