კაკლის ჯიშები - ჩენდლერი
17 / 01 / 2019

ლატერალური, საშუალო-გვიან მოყვავილე, საშუალო ზრდის, მრგვალი მსხვილი ნაყოფებით.

ჩენდლერის მოსავლიანობა ჰექტარზე შეადგენს, 10 – 12 ტონას. ჰექტარზე ირგვება 250–300 ძირი, ერთი ძირის მოსავლიანობა შეადგენს 40კგ–ს, ხოლო ნიგოზის გამოსავლიანობა კი 49%–ია, ამიტომ ერთეულ ჰექტარ ფართობზე კარგი აგროტექნიკის პირობებში შეიძლება მიღებულ იქნას 4,9 დან 5,88 ტონა სუფთა ნიგოზის მოსავალი.

მსგავსი სიახლეები